Vivek Turakhia – Founder
Aayush Turakhia – Co-Founder